Tjänster

Grunden för vår rådgivning är förståelse för företagets och ägarens situation. Vi bistår från utvärdering av möjliga handlingsalternativ till genomförande och uppföljning. Huvudfokus är att skapa värde för vår uppdragsgivare.

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

FÖRSÄLJNING

Sundström & Partners utvärderar tillsammans med uppdragsgivaren förutsättningarna för uppdraget och önskat resultat av en försäljning. Därefter skapar vi en process för ett framgångsrikt genomförande som uppfyller ställda kriterier. Val av metod och struktur grundas på ett antal olika parametrar så som företagets storlek, potential, marknadsposition, värde, antal potentiella köpare, attraktionskraft och uppdragsgivarens
önskemål.

Sundström & Partners agerar som projektledare genom hela processen och svarar, utöver metod och struktur, för att ta fram presentationsmaterial, förbereda och genomföra möten, identifiera och ha kontakt med potentiella köpare, utvärdera bud, leda förhandlingar, förbereda och bistå vid due diligence. Därutöver koordinerar vi övriga erforderliga rådgivare så som jurister och revisorer.

Ett försäljningsuppdrag kan exempelvis omfatta en försäljning av hela bolaget, delar av en verksamhet, ett samgående med ett fortsatt delägande som resultat eller försäljning av huvuddelen av aktierna till en ny huvudägare, så som ett riskkapitalbolag.

FÖRVÄRV

Vanligtvis är utgångspunkten för ett förvärv att ett företag vill utveckla sin verksamhet och bygga värde. Våra uppdragsgivare är främst företag som vill utveckla sin affär genom förvärv. Andra uppdragsgivare är riskkapitalbolag och liknande investerare samt företagsledningar som vill köpa ut en verksamhet (MBO).

Förvärv kan exempelvis avse privata bolag, publika bolag och delar av verksamheter. Sundström & Partners agerar normalt som projektledare genom hela förvärvsprocessen och bistår med att identifiera potentiella förvärvsobjekt, ta kontakt med dessa, utvärdera och föreslå budnivå och struktur, förhandla kommersiella villkor, bistå i due diligence och förhandling av slutliga avtal.

Frågor som behandlas är bland annat finansiering av förvärvet, vilka synergier som är möjliga på kort och lång sikt, lednings- och styrningsfrågor samt integrationsfrågor.

Kapitalanskaffning

Sundström & Partners erbjuder främst rådgivning till bolag som söker finansiering för expansion av sin verksamhet men även vid situationer så som refinansiering av bolag samt kapitalanskaffning till riskkapitalfonder.

De kapitalanskaffningsuppdrag som vi åtar oss vänder sig huvudsakligen till ett begränsat antal professionella investerare så som riskkapitalbolag, institutioner och större privata investerare. Vi tar ett huvudansvar för projektet och tar fram erforderligt presentationsmaterial, genomlysning av bolaget, prissättning och struktur på erbjudandet, hantering och förhandling med investerare samt bistår vid upprättande av slutlig dokumentation.

Övrig Finansiell rådgivning

Utöver mer transaktionsrelaterad rådgivning erbjuder Sundström & Partners rådgivning i specifika situationer. Det kan röra sig om förstudier inför beslut om exempelvis försäljning, förvärv eller marknadsnotering. Det kan även vara strategiska frågor så som värdebyggande åtgärder inför en kommande försäljning.

Inför beslut om genomförande av förvärv kan vi göra en kartläggning av potentiella förvärvsobjekt. I samband med ägarförändringar, generations-skiften eller andra strukturförändringar är vi en naturlig samtalspartner i strategiska och finansiella frågor.